Back to News

Do you look after someone with a health condition and/or disability? Posted on 9 Nov 2020

Credu Connecting Carers

Do you look after someone with a health condition and/or disability?

Then you matter too!

Credu supports Young and Adult Carers.

How Credu supports depends upon what would work for you and how (telephone / internet / in person according to the most current Covid 19 safety guidelines). Here are just some ways:

  • Practical information (e.g. services for the person you look after / respite / financial benefits).
  • Emotional support / counselling
  • Listen to enable you to work through challenges and find ways forward that work for you
  • Young and Adult Carers Groups
  • Courses (e.g. first aid / manual handling / stress less / sleep easy)

ALSO – We have emergency grants to support young and adult carers through winter 2020/21 with things like food / fuel / access to the internet / wellbeing.

Just get in touch and you will get a warm welcome:
Call: 01597 823800
Email: carers@credu.cymru
Facebook: www.facebook.com/creducarers
Website: www.credu.cymru
If you want to help young / adult carers we welcome volunteers
and donations!


Credu Cysylltu Gofalwyr
Ydych chi’n gofalu am rywun gyda chyflwr iechyd a/neu anabledd?

Cofiwch, rydych chi’n bwysig hefyd!

Mae Credu yn cefnogi Gofalwyr Ifainc ac Oedolion sy’n Ofalwyr

Mae dulliau cefnogaeth Credu yn dibynnu ar beth fyddai’n gweithio ichi a sut (dros y ôn / rhyngrwyd/ neu 1:1 gan ddilyn canllawiau diogelwch diweddaraf Covid-19).Gweler isod rhai o’r yrdd y gallwn helpu:

  • Gwybodaeth ymarferol (e.e. gwasanaethau ar gyfer yr unigolyn rydych yn gofalu amdano / gofal seibiant / budd-daliadau ariannol).
  • Cefnogaeth emosiynol /cyngor.
  • Gwrando arnoch i’ch galluogi i weithio drwy heriau a chael hyd i atebion sy’n addas ichi.
  • Grwpiau i Ofalwyr Ifainc ac Oedolion sy’n Ofalwyr.
  • Cyrsiau (e.e. cymorth cyntaf / trin a thrafod â llaw / lleihau straen / cysgu’n dda).

HEFYD - Mae grantiau brys ar gael i gefnogi gofalwyr ifainc ac oedolion sy’n ofalwyr yn ystod Gaeaf 2020/21 gyda phethau megis bwyd / tanwydd/ mynediad at y rhyngrwyd / llesiant.

Cysylltwch – rydych yn sicr o gael croeso cynnes
Ffôn: 01597 823800
Ebost: carers@credu.cymru
Facebook: www.facebook.com/creducarers
Gwefan: www.credu.cymru
Os hoech helpu gofalwyr ifainc/oedolion sy’n ofalwyr rydym yn
croesawu gwirfoddolwyr a rhoddion!

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!