Back to News

Nevill Hall Hospital is changing / Mae’r Ysbyty Neuadd Nevill yn newid Posted on 14 Apr 2021

Nevill Hall Hospital is changing what does it mean for me?
Mae’r Ysbyty Neuadd Nevill yn newid~: Beth mae hyn yn ei olygu i fi?

 

Nevill Hall Hospital is changing on 17 November 2020

Mae’r Ysbyty Neuadd Nevill yn newid ar 17 Tachwedd 2020

From 17 November, services at Nevill Hall Hospital are changing. These changes will affect you if Nevill Hall is your nearest District General Hospital.

These changes are happening earlier than expected because the Grange University Hospital, near Cwmbran, is opening four months ahead of schedule. It is opening early to help the NHS prepare for COVID-19 during the winter.

Nevill Hall Hospital will continue to provide a wide range of outpatient appointments, diagnostics and planned procedures.

But, it will no longer provide consultant-led Accident and emergency services, consultant-led maternity & neonatal services and consultant-led children’s services. These services will continue to be available to you from other hospitals here in Wales, and in neighbouring counties in England.

For example, most people whose current closest A&E hospital is Nevill Hall will in future be closest to Prince Charles Hospital (Merthyr Tydfil).

Powys Teaching Health Board have put together an information booklet that contains all the information about these changes to ensure you can access the right care, at the right time and in the right place.

Copies will be delivered to households across South and Mid Powys from the beginning of November.

It is also available from the Powys Teaching Health Board website at www.pthb.nhs.wales/nevill-hall

O 17 Tachwedd, mae’r gwasanaethau yn Ysbyty Neuadd Nevill yn newid. Gallai'r newidiadau hyn effeithio arnoch chi os taw Ysbyty Neuadd Nevill yw eich Ysbyty Cyffredinol agosaf.

Daw’r newidiadau hyn gan fod Ysbyty Athrofaol y Faenor, ger Cwmbrân, wedi agor pedwar mis yn fuan. Mae’r ysbyty wedi’i hagor yn gynnar i sicrhau bod ein GIG yn barod ar gyfer yr heriau COVID-19 ychwanegol y gaeaf hwn.

Bydd Neuadd Nevill yn parhau i gynnig amrywiaeth eang o apwyntiadau cleifion allanol, diagnosteg a gweithdrefnau cynlluniedig.

Ond ni fydd bellach yn cynnig gwasanaethau damweiniau ac achosion brys dan arweiniad meddyg ymgynghorol, gwasanaethau mamolaeth a newyddenedigol dan arweiniad meddyg ymgynghorol na gwasanaethau plant dan arweiniad meddyg ymgynghorol. Bydd y gwasanaethau hyn yn parhau i fod ar gael i chi mewn ysbytai eraill yma yng Nghymru ac mewn siroedd ffiniol yn Lloegr.

Er enghraifft, i’r rhan fwyaf o bobl, os mai Nevill Hall yw eu hysbyty Damweiniau ac Achosion Brys agosaf ar hyn o bryd, eu hysbyty agosaf yn y dyfodol fydd Ysbyty’r Tywysog Siarl (Merthyr Tudful).

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi llunio llyfryn gwybodaeth sy'n cynnwys yr holl wybodaeth am y newidiadau hyn i sicrhau eich bod chi'n gallu cyrchu'r gofal cywir, ar yr amser iawn ac yn y lle iawn.

Bydd copïau'n cael eu danfon i aelwydydd ar draws de a chanolbarth Powys o ddechrau mis Tachwedd.

Mae hefyd ar gael ar wefan Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn www.biap.gig.cymru/neuadd-nevill

 

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!