Llais – Audit and Risk Assurance Committee Independent Members

English

Llais – your voice in health and social care are looking to appoint two independent members (1 with financial expertise and the other with digital expertise) to join their Audit and Risk Assurance Committee.

This is an exciting opportunity to work with a newly established Welsh public body looking to further develop its governance framework.

Llais welcome applications from individuals with prior experience working as an independent member, and from individuals with no prior experience but who are looking for an opportunity to work with a committee and a board of non-executive members.

Cymraeg

Mae Llais – eich llais mewn iechyd a gofal cymdeithasol am benodi dau aelod annibynnol (1 gydag arbenigedd ariannol a’r llall ag arbenigedd digidol) i ymuno â’u Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithio gyda chorff cyhoeddus newydd yng Nghymru sydd am ddatblygu ei fframwaith llywodraethu ymhellach.

Mae Llais yn croesawu ceisiadau gan unigolion sydd â phrofiad blaenorol o weithio fel aelod annibynnol, a chan unigolion heb unrhyw brofiad blaenorol ond sy’n edrych am gyfle i weithio gyda phwyllgor a bwrdd o aelodau anweithredol.

Manyleb Aelod Annibynnol Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Llais.pdf (llaiscymru.org)